Ambejogai

SHIKHAR VEDH ::  Sade Teen Shakti-Peeth :- Saptashringi Vani, Mahurgad, Tuljapur, Mahalaxmi Kolhapur

SHIKHAR VEDH :: Sade Teen Shakti-Peeth :- Saptashringi Vani, Mahurgad, Tuljapur, Mahalaxmi Kolhapur

Dear All, We @ शिखर वेध has planned a weekend tour to  Sade Teen Shakti-peeth tour – Sapatashringi – Vani, Renuka Devi Mandir – Mahurgad, Tuljabhavani Mata Mandir – Tuljapur, Ambabai –...