Ambejogai

SHIKHAR VEDH ::  Sade Teen Shakti-Peeth :- Saptashringi Vani, Mahurgad, Tuljapur, Mahalaxmi Kolhapur

SHIKHAR VEDH :: Sade Teen Shakti-Peeth :- Saptashringi Vani, Mahurgad, Tuljapur, Mahalaxmi Kolhapur

Dear All, We @ शिखर वेध has planned a weekend tour to  Sade Teen Shakti-peeth tour – Sapatashringi – Vani, Renuka Devi Mandir – Mahurgad, Tuljabhavani Mata Mandir – Tuljapur, Ambabai –...

SHIKHAR VEDH ::  Mahalaxmi Ambabai, Jyotiba, Narsobachi Wadi, Khidrapur, Marleshwar, Ganpatipule & Kasheli

SHIKHAR VEDH :: Mahalaxmi Ambabai, Jyotiba, Narsobachi Wadi, Khidrapur, Marleshwar, Ganpatipule & Kasheli

Dear All, We @ शिखर वेध has planned a weekend tour to Kolhapur Mahalaxmi, Jyotiba, Narsobachi Wadi, Khidrapur, Marleshwar, Ganpatipule & Kasheli  A Itinerary for the trip as follow Day 0: Friday ....