Adventure Activities

bhimashankar-temple-maharashtra

SHIKHAR VEDH :: Naneghat to Bhimashankar (Na-Bhi) range trek on 28 – 30 November 2020

Dear All, We @ Shikhar Vedh has arranged Naneghat to Bhimashankar (Nabhi) range trek on 28 – 30 November 2020 Hope to c u with us Brief Introduction & Summary: Distance to be covered: 90...